Privacy beleid

HeelYip, gevestigd aan de Simon van Ooststroomhof 8 2341ke Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van pesoonlijkegegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

​Persoonlijkegegevens die wij verwerken:

​HeelYip verwerkt je persoonlijkegegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstenen/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Gegevens over jou activiteiten op de website
 • Bankrekeningnummer

​Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

​Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelenover websitebezoekersdie jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/ voogd. Wij kunnen echter niet controlerenof een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij een online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@heelyip.nl, danverwijderen deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslagwij persoonsgegevens verwerken

HeelYip verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • je te kinnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverleninguit te kunnenvoeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • HeelYTip verwerkt persoonsgegevensals wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belasting aangifte

Geautimatiseerde besluitvorming

HeelYip neemt niet op basis van geautimatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienelijke) gevolgenkunnen hebben voor de personen. Het gat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma"s of systemen, zonder dat daareen mens (vb medewerker HeelYip) tussen zit.

​Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren:

​HeelYip bewaart je persoonlijkegegevens niet langer danstrikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren dede volgende bewaartermijn van 2 jaar.

​Delen van persoonsgegevens met derden:

HeelYip verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijvendie jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde nivo van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HeelYip blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

HeelYip gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytischecookies die geen inbruek makenop je privacy. een cookie is een kleintekstbestand dat bij de eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruikenzijn noodzakelijk voor de echnische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak.. Ze zorgen ervoor dat de websiote naar behoren werkten onthouden bv jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmeldenvoor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatiedie eerder is opgeslagenvia de instellingenvan je browser verwijderen.

​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

​Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevensdoor HeelYipen heb je het recht opgegevebsoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienenom de persoonsgegevens die wij van jou beschgikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturren naar info@heelyip.nl. Om er zkere van te zijn daty het verzoek tot inzagedoor jou gedaan is, vragen wijjou een kopie van je identiteitsbewijs met hetverzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

HeelYip wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klachtin te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

HTTP://Autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

​Hoe wij persoongegevens beveiligen:

HeelYip neemt bescherming van jouw gegevensserieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigiging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn ofer een aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@heelyip.nl